Tekst Jednolity Regulaminu Serwisu

 • 1 – Postanowienia wstępne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.jedzenarium.pl.
 2. Postanowienia Regulaminu oraz ewentualnych aneksów i załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta w Serwisie należy uważnie przeczytać i zaakceptować treść poniższego Regulaminu.
 4. Regulamin niniejszy znajduje zastosowanie do wszystkich usług Serwisu, o ile postanowienia szczególne odrębnych regulaminów poszczególnych usług, dostępnych na stronach danej usługi nie stanowią inaczej.
 • 2 – Definicje

REGULAMIN – niniejszy regulamin;

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna w wieku minimum 13 lat, korzystająca z Serwisu, która skutecznie założyła Konto w Serwisie, poprzez wskazanie Loginu (e-mail użytkownika) i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (Rejestracja)

NICK – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (Rejestracji) Konta w Serwisie. Po wybraniu Nicka w procesie rejestracji nie ma możliwości jego zmiany w trakcie korzystanie z Serwisu. Nazwa identyfikująca użytkownika (Nick) nie może być określeniem wulgarnym, komercyjnym, w szczególności nazwą/firmą przedsiębiorstwa, oznaczeniem marki, usługi, towaru lub określeniem mogącym wprowadzić w błąd, co do tożsamości użytkownika. Nick musi być niepowtarzalny. Serwis nie rozróżnia wielkich i małych liter. Administrator nie ma możliwości zmiany na żądanie Użytkownika jego Nicka przypisanego podczas procesu Rejestracji.

KONTO – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu adresu e-mail i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez Administratora (np. aktywowanie i deaktywowanie poszczególnych usług itp.);

USUNIĘCIE KONTA – Użytkownik może w każdym momencie żądać usunięcia swojego konta. Wypowiedzenie UMOWY, Rezygnacja z UMOWY, czy żądanie usunięcia KONTA przez Użytkownika wiążą się z usunięciem KONTA – usunięcie KONTA dla każdego z tych działań odnosi skutek w innym momencie. Usunięcie KONTA Użytkownika oznacza, iż wszystkie przepisy zgłoszone przez niego do publikacji i opublikowane przez Administratora wraz z usunięciem KONTA Użytkownika zostają przypisane autorstwu użytkownika Jedzenarium (również zdjęcia dołączone do przepisu opublikowanego). Pozostała aktywność Użytkownika tzn. napisane przez niego komentarze, przepisy prywatne, którymi podzielił się z innymi osobami czy użytkownikami zostają oznaczone nickiem „Użytkownik usunięty”, natomiast przepisy prywatne Użytkownika, którymi nie podzielił się z innymi osobami czy użytkownikami zostają usunięte z serwisu.

BLOKADA KONTA – Konto Użytkownika może zostać zablokowane przez Administratora. Blokada KONTA oznacza, iż w momencie trwania blokady użytkownik nie może zalogować się na swoje KONTO.

ADRES E-MAIL – elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby, za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej; użytkownik podając adres e-mailowy w procesie REJESTRACJI wyraża chęć otrzymywania wszelkiej korespondencji związanej z korzystaniem z serwisu, zawartymi umowami oraz ich świadczeniem oraz wszelakimi usługami dostępnymi w serwisie za pośrednictwem tego adresu e-mailowego; UŻYTKOWNIK ma prawo zmiany adresu e-mail poprzez wystosowanie takiej prośby do ADMINISTRATORA na adres kontakt@jedzenarium.pl – prośba musi być wystosowana z adresu e-mail będącego obecnie aktualnym adresem widniejącym w profilu UŻYTKOWNIKA

LOGOWANIE – proces uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika, polegający na podaniu loginu (adresu e-mail) i hasła uwierzytelniającego w celu uzyskania dostępu oraz ściśle określonych uprawnień do korzystania z Serwisu;

REJESTRACJA – rejestracji użytkownika w Jedzenarium.pl można dokonać na portalu www.jedzenarium.pl. Użytkownik dokonujący rejestracji m. in. nadaje sobie Nick oraz wybiera hasło dostępu. W procesie Rejestracji Użytkownik dokonuje wypełnienia odpowiednich pól w formularzu oraz potwierdza chęć Rejestracji w serwisie poprzez aktywację linka otrzymanego w mailu aktywacyjnym, co oznacza zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem UMOWY.

UMOWA – zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem następuje po dokonaniu pełnej REJESTRACJI Użytkownika. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. Każdy użytkownik ma prawo wypowiedzieć UMOWĘ z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy wysłać na adres kontakt@jedzenarium.pl.

UMOWA DODATKOWA – w trakcie trwania UMOWY UŻYTKOWNIK może zawrzeć z Administratorem wielokrotnie UMOWĘ DODATKOWĄ, która polega na odpłatnym udostępnieniu UŻYTKOWNIKOWI w czasie trwania UMOWY DODATKOWEJ możliwości czytania i edycji przepisów PREMIUM oraz generowania list zakupowych. UMOWĘ DODATKOWĄ Użytkownik zawiera poprzez wykupienie ABONAMENTU DOSTĘPOWEGO. Umowa dodatkowa zostaje zawarta z chwilą udostępnienia usługi płatnej – informacje na temat UMOWY DODATKOWEJ Użytkownik otrzymuje w e-mailu. UMOWA DODATKOWA zostaje zawarta na okres pełnych 30 dni kalendarzowych i nie ulega automatycznemu przedłużeniu. UMOWA DODATKOWA zawierana jest na okres automatycznie wyznaczony przez serwis tj. 30-dniowy okres liczony do dnia następującego po dniu dokonania płatności przez UŻYTKOWNIKA lub 30-dniowy okres liczony od początku następnego dnia kalendarzowego, po którym wygasa ostatni wykupiony ABONAMENT DOSTĘPOWY. 1 dzień trwa od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59.

ABONAMENT DOSTĘPOWY – opłacany przez zarejestrowanego i zalogowanego Użytkownika wirtualnymi jagodami lub pieniędzmi lub kodem 30-to dniowy Abonament (30 pełnych dni kalendarzowych) umożliwiający w tym okresie czytanie i edycję przepisów PREMIUM oraz generowanie list zakupowych i raportów gotowań. Wartość Abonamentu dostępowego wynosi 15 zł brutto lub 150 wirtualnych jagód.

ADMINISTRATOR (ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH) – SITER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (adres siedziby: 83-041 Mierzeszyn, ul. Wolności 70); Sąd Rejestrowy – Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5862282051, KRS 0000458147, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł.

DANE OSOBOWE – Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe dane i informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę zawiera Polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

SERWIS – witryna internetowa – platforma pod adresem jedzenarium.pl służąca do przeglądania, dodawania, modyfikacji, dzielenia się, publikowania itp. przepisów kulinarnych przez Użytkowników serwisu oraz przez Administratora.

BAZA SKŁADNIKÓW JEDZENARIUM – baza składników spożywczych zarządzana i aktualizowana przez Administratora Serwisu; jest wykorzystywana do wprowadzania przepisów kulinarnych w odpowiednim formacie, który umożliwia dokonywanie operacji na przepisach (np. zliczanie orientacyjnej kaloryczności porcji, orientacyjnej ceny porcji itp.);

PROFIL – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Użytkownika w Serwisie;

BAZA PROFILI – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu oraz na potrzeby związane ze sprawozdawczością i zapewnieniem zgodności z przepisami prawa.

POMOC – miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania w ramach Serwisu, aby osiągnąć pożądane cele.

MATERIAŁY MULTIMEDIALNE – wszelkie treści publikowane i udostępniane przez Użytkowników w dowolnym formacie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY DODATKOWEJ – Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY DODATKOWEJ, gdy wyrazi zgodę na udostępnienie możliwości generowania list zakupowych poprzez użycie przycisku w serwisie z adnotacją: ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY (art. 38 pkt. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta) a dostęp do możliwości czytania, edycji przepisów PREMIUM oraz generowania list zakupowych nastąpi niezwłocznie – w dniu dokonania płatności. Natomiast, gdy użytkownik w trakcie trwania jednego abonamentu dostępowego (aktywnej/bieżącej UMOWY DODATKOWEJ) zakupi kolejny abonament dostępowy na kolejne 30 dni kalendarzowych licząc od zakończenia aktywnej/bieżącej UMOWY DODATKOWEJ (zawrze kolejną UMOWĘ DODATKOWĄ) to prawo odstąpienia od kolejnej UMOWY DODATKOWEJ zawartej w trakcie trwania aktywnej/bieżącej UMOWY DODATKOWEJ będzie mu przysługiwało tj. w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu, ale nie dłużej niż do końca dnia trwania aktywnej/bieżącej UMOWY DODATKOWEJ (aktywnej/bieżącej w momencie dokonania zakupu kolejnej UMOWY DODATKOWEJ).

ODSTĄPIENIE OD UMOWY DODATKOWEJ oznacza zwrot 100% wartości wpłaconych środków pieniężnych lub wirtualnych jagód z tytułu opłaty danego ABONAMENTU DOSTĘPOWEGO – zwrot następuje w formie, w której zawarta UMOWA DODATKOWA została opłacona.

NEWSLETTER, INFORMACJE HANDLOWE – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług wysyłana w formie elektronicznej, w tym również na podany adres e-mailowy. Użytkownik może w dowolnym momencie zgodzić się lub zrezygnować z przesyłania informacji handlowych lub odbierania wiadomości generowanych poprzez newsletter.

 • 3 – Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu
 1. Administratorem Serwisu internetowego www.jedzenarium.pl dalej zwanym Jedzenarium jest SITER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Mierzeszynie (83-041) ul. Wolności 70; KRS 0000458147 VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, REGON 221862466. Wszelkiego rodzaju korespondencję należy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@jedzenarium.pl, lub na adres siedziby spółki Siter sp. z o.o.
 2. Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych, rozrywkowych i multimedialnych dobranych według linii programowej Serwisu oraz usług i narzędzi umożliwiających aktywne korzystanie z Serwisu i wymianę informacji między Użytkownikami.
 3. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików „cookies“).
 4. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 5. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie jest Siter Sp. z o.o. z siedzibą w Mierzeszynie.
 6. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
 7. Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” oraz innych podobnych mechanizmów stosowanych w ramach serwisów internetowych i aplikacji mobilnych przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności i Polityce plików cookies.
 8. Strony internetowe Serwisu zbierają informacje o użytkownikach dotyczące ruchu na stronie Serwisu z wykorzystaniem technologii dostarczanej przez serwis Facebook tzw. piksele konwersji.
 • 4 – Usługi
 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania na Stronach Użytkowników szeregu danych, informacji i innych treści w szczególności przepisów i notatek składających się na pojęcie Profilu Użytkownika.
 2. Przeglądanie zasobów Serwisu (Przepisów upublicznionych przez innych użytkowników oraz Administratora, komentarzy do przepisów, bloga i innych informacji) oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.
 3. Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z treści płatnych, aby móc korzystać z Serwisu.
 4. Użytkownik może bez żadnych zobowiązań korzystać z ogólnodostępnej (darmowej) części Serwisu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.
 6. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości – może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług przez Użytkownika. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.
 7. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i przyczynach zmian.
 • 5 – Uczestnictwo w Serwisie
 1. Zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna w wieku minimum 13 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę Rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą korzystać z usług Serwisu za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.
 2. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych określonych w §3 pkt. 3 oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Adresu e-mail i strony Serwisu, Użytkownik wykonuje działania opisane na każdym etapie procedury Rejestracji.
 4. Poprzez zrealizowanie procedury Rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
  • zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
  • przyjmuje do wiadomości, że informacje składające się na Profil są dostępne nieograniczonemu kręgowi użytkowników Internetu.
 5. Powyższe nie dotyczy następujących danych:
 • adres e-mail;
 • hasło do Konta;
 • osobistych notatek, przepisów nie zgłoszonych Administatorowi do publikacji; generowanych list zakupowych i raportów gotowań
 • danych uzupełnianych przez Użytkownika na jego Profilu dotyczących PLANERA (osoby w PLANERZE, dane, którymi PLANER jest wypełniany)
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego założenia Konta konieczne jest podanie w procesie Rejestracji następujących danych: Nick, Adres e-mail.
 1. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera §5 niniejszego Regulaminu, oraz Polityka Prywatności. Każdorazowa prośba o zmianę danych, których UŻYTKOWNIK nie może zmienić samodzielnie w PROFILU powinna być wystosowana do ADMINISTRATORA na adres: kontakt@jedzenarium.pl z adresu e-mailowego, który został użyty w procesie REJESTRACJI lub jest aktywnym adresem e-mailowym widniejącym na PROFILU UŻYTKOWNIKA (po dokonanej zmianie) wraz z podaniem szczegółowych żądań i informacji na temat zmiany danych i/lub ich usunięcia. Zmiana i/lub żądanie usunięcia danych nastąpi najpóźniej w przeciągu 48h od podania wszystkich wymaganych informacji z właściwego adresu e-mail (z adresu, który jest aktualnym w serwisie w momencie składania żądania).
 2. Udostępniając dane, informacje i Materiały multimedialne do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż:
 • posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby te materiały mogły być udostępnione publicznie (rozpowszechnione) za pośrednictwem Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
 • wyraża zgodę na oznaczanie tych materiałów przez Administratora za pomocą Nick’a podanego w procesie Rejestracji oraz na oznaczenie dostarczonych zdjęć logo Jedzenarium.pl;
 • wyraża zgodę na dokonywanie przez Administratora poprawek w zgłaszanych do publikacji przepisach w zakresie poprawności stylistycznej, ortograficznej itp. oraz do obróbki graficznej dołączonego do zgłaszanego przepisu zdjęcia/zdjęć (np. w zakresie poprawy ostrości, barwy, kadrowania itp.);
 • wyraża zgodę na upublicznianie i/lub udostępnianie tych materiałów, które UŻYTKOWNIK sam zgłosił do upublicznienia lub je udostępnił innym UŻYTKOWNIKOM serwisu, w nieograniczonym czasie, również w przypadku usunięcia konta UŻYTKOWNIKA
 • Administrator zastrzega prawo usuwania komentarzy i innych elementów Użytkowników naruszające dobre obyczaje i postanowienie niniejszego Regulaminu;
 • w przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do rozpowszechnionych danych, informacji, wizerunku, głosu i/lub Materiałów multimedialnych, Użytkownik zobowiązuje zwolnić Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie (m.in. poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń woli lub uczestnictwo w toczących się postępowaniach sądowych lub administracyjnych);
 1. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury Rejestracji lub edycji Profilu, mogą po ich rozpowszechnieniu być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić rozpowszechnienia ich za pośrednictwem Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność. Powyższe zasady dotyczą również załączanych Materiałów multimedialnych. W takich przypadkach Administrator może dodatkowo zablokować/usunąć Konto Użytkownika.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może usunąć wpis naruszający postanowienia Regulaminu oraz zablokować/usunąć Konto lub poszczególne usługi Serwisu dla danego Użytkownika lub możliwość dokonywania wpisów komentarzy itp. przez tego Użytkownika, wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Jednocześnie Administrator wysyła do Użytkownika informację na podany przez Użytkownika adres e-mail dotyczącą przyczyn usunięcia wpisu wraz z informacją, że w przypadku kolejnego naruszenia Regulaminu, Konto Użytkownika zostanie usunięte z Serwisu bez dodatkowych informacji. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora, jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu.
 3. Konto może zostać usunięte przez Administratora, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
 • Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
 • Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie – wówczas Użytkownik powinien sam zgłosić ADMINISTRATOROWI żądanie usunięcia jego Konta (Profilu);
 • Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.
 1. Użytkownik przesyłając do ADMINISTRATORA MATERIAŁY MULTIMEDIALNE przeznaczone do publikacji lub udostępniając Materiały Multimedialne innym UŻYTKOWNIKOM SERWISU udziela ADMINISTRATOROWI nieodpłatnej nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na ich wykorzystywanie na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, a także wprowadzanie poprawek i poprawianie błędów logicznych, językowych, gramatycznych.
 • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
 • wprowadzanie do obrotu,
 • wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
 • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
 • publiczne wykonanie,
 • publiczne odtwarzanie,
 • wystawianie,
 • wyświetlanie,
 • użyczanie i/lub najem,
 • nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
 • nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
 • reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.
 • rozpowszechnianie za pośrednictwem profili na wszystkich portalach społecznościowych obsługiwanych przez ADMINISTRATORA (np. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google+, LinkedIN itp.)
 • 6 – Rezygnacja z udziału w serwisie
 1. Użytkownik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z udziału w serwisie – wówczas składa do ADMINISTRATORA żądanie USUNIĘCIA KONTA (PROFILU) – na adres kontakt@jedzenarium.pl.
 2. Rezygnacja wiąże się z niemożliwością logowania się użytkownika do serwisu i korzystania z jego funkcji dostępnych dla użytkowników zarejestrowanych. Rezygnacja z udziału w serwisie oznacza rezygnację ze wszystkich świadczonych w momencie składania rezygnacji usług wynikających z zawartej UMOWY i UMÓW DODATKOWYCH. Jeśli UŻYTKOWNIK zrezygnuje z udziału w serwisie w trakcie trwania UMOWY DODATKOWEJ, co do której UŻYTKOWNIK utracił prawo do odstąpienia wskutek udzielenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie i/lub w trakcie trwania UMOWY DODATKOWEJ, do której nie przysługuje już prawo do odstąpienia, to rezygnacja odnosi skutek po upływie czasu trwania ostatniej UMOWY DODATKOWEJ (czyli UMOWY DODATKOWEJ, która wygasłaby w najpóźniejszym czasie).
 3. Złożenie przez UŻYTKOWNIKA Rezygnacji z udziału w serwisie oznacza jednoczesne rozwiązanie wszystkich UMÓW DODATKOWYCH, które jeszcze nie zaczęły być wykonywane (w dniu złożenia przez UŻYTKOWNIKA Rezygnacji). W takim przypadku UŻYTKOWNIKOWI przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych za te UMOWY DODATKOWE, które zostały opłacone pieniędzmi i w dniu złożenia Rezygnacji nie rozpoczęły swojego biegu. Powyższy zapis nie dotyczy UMÓW DODATKOWYCH, które zostały opłacone jagodami wirtualnymi lub kodem – zgodnie z zapisami punktu 4 poniżej.
 4. Rezygnacja oznacza skasowanie zdobytych jagód wirtualnych, UŻYTKOWNIK nie uzyska żadnych form rekompensat za uzbierane jagody (dotyczy zarówno jagód bieżących do wydania, oraz jagód statusowych również tych, które zostały zdobyte w procesie zapisania się do newslettera).
 5. Wszelkie upublicznione przez UŻYTKOWNIKA Materiały multimedialne (w szczególności: przepisy, zdjęcia, firmy, komentarze itp.) oraz Materiały multimedialne, którymi użytkownik podzielił się (udostępnił) z innymi użytkownikami za pomocą serwisu nawet jeśli ich nie upublicznił, będą po usunięciu KONTA UŻYTKOWNIKA widoczne jako publiczne lub widoczne dla UŻYTKOWNIKÓW, którym zostały przekazane (udostępnione) – informacje te będą dostępne wraz z informacją o UŻYTKOWNIKU, który je upublicznił lub udostępnił (jego Nick). Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z publicznego widoku bez podania przyczyny Materiałów multimedialnych (w szczególności przepisów, zdjęć, filmów, komentarzy itp.), które są niezgodne z prawem, obyczajami itp. jednakże dane te pozostają w bazie ADMINISTRATORA tak długo jak to będzie konieczne w celu zachowania zgodności z przepisami prawa. Administrator ma obowiązek zachować informacje dotyczące dokonywanych zakupów, zdobywanych i wydawanych jagód wirtualnych do celów sprawozdawczości oraz zapewnienia zgodności.
 6. Warunkiem rezygnacji z serwisu jest wysłanie na adres e-mailowy kontakt@jedzenarium.pl informacji o rezygnacji.
 • 7 – Zasady
 1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych do innych celów – sprzecznych lub niewłaściwych – niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
  1. rozpowszechnianie treści pornograficznych;
  2. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej bez zgody Administratora;
  3. rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
  4. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
  5. publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.).
 2. Użytkownik nie może udostępniać osobom trzecim swoich kodów dostępu do części płatnej serwisu.
 3. Administrator ma prawo do zablokowania konta Użytkownika, w momencie stwierdzenia udostępnienia dostępu do Serwisu osobom trzecim. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłat poniesionych na rzecz Serwisu oraz jakiejkolwiek innej rekompensaty.
 • 8 – Zasady przyznawania użytkownikom punktów (wirtualnych jagód)
 1. Administrator przyznaje użytkownikom wirtualne jagody (punkty) za:
 • Opublikowanie przepisu – 10 wirtualnych jagód za 1 przepis ze zdjęciem; 15 wirtualnych jagód za 1 przepis z filmem i zdjęciem z jego przygotowania (link do filmu np. na YouTube)
 • Logowanie się do serwisu – 1 wirtualna jagoda 1 raz w ciągu doby
 • Kupienie abonamentu pieniężnego: 30 wirtualnych jagód – jagody zostaną naliczone po okresie, w którym użytkownik może odstąpić od UMOWY DODATKOWEJ lub w dniu dokonania płatności (uruchomienia UMOWY DODATKOWEJ), do której nie przysługuje mu prawo do odstąpienia
 1. Status użytkownika jest uzależniony od ilości zebranych punktów.
 • 0-500 – nie upoważnia do rabatu na nagrody rzeczowe
 • 501- 2000 – upoważnia do 5% rabatu na nagrody rzeczowe
 • 2001 – 4000 – upoważnia do 10% rabatu na nagrody rzeczowe
 • 4001 wzwyż – użytkownik uzyskuje status EKSPERTA – upoważnia do 20% rabatu na nagrody rzeczowe
 • 9 – Płatności
 1. Korzystanie z funkcjonalności czytania i edycji przepisów PREMIUM oraz generowania list zakupowych i raportów gotowań jest odpłatne.
 2. Płatności można uiszczać w następujących formach: płatności tylko pieniężne, płatności tylko wirtualnymi jagodami, płatności tylko kodami.
 3. Użytkownik, może otrzymać od Administratora dodatkowe wirtualne jagody, którymi może opłacić abonament.
 4. Użytkownik, aby opłacić usługę wykupuje 30-to dniowy Abonament dostępowy. Za Abonament dostępowy można zapłacić stosując jedną z poniższych form płatności: płatność tylko pieniężna, płatność tylko wirtualnymi jagodami, płatność tylko kodem.
 5. Uiszczana opłata, o której mowa w punkcie powyższym to ostateczny całkowity koszt świadczenia usługi i nie może on być pomniejszony o koszty związane z usługami jakie UŻYTKOWNIK zakupił, aby dokonać tej opłaty czy mieć do niej dostęp: w szczególności mowa tutaj o opłatach, które obciążają UŻYTKOWNIKA w zawiązku z usługami jakie świadczy dla niego instytucja finansowa/pośrednik finansowy, który uczestniczy w realizacji płatności i pobierze z tego tytułu opłatę, czy dostawca usługi internetowej, z której korzysta UŻYTKOWNIK podczas korzystania z serwisu. UŻYTKOWNIK nie ma również prawa żądania od ADMINISTRATORA zwrotu czy pokrycia jakichkolwiek kosztów związanych z możliwością korzystania z SERWISU w żadnym momencie i oświadcza on poprzez akceptację tego REGULAMINU, że koszty te będzie ponosił we własnym zakresie.
 6. W czasie trwania UMOWY DODATKOWEJ (po dokonaniu opłaty za ABONAMENT DOSTĘPOWY) UŻYTKOWNIK może czytać i edytować dowolną liczbę przepisów PREMIUM oraz może wygenerować dowolną liczbę list zakupowych i raportów gotowań. UŻYTKOWNIK za każdym razem, gdy zakupi ABONAMENT DOSTĘPOWY zostanie poinformowany o jego nabyciu oraz o okresie jego ważności – informacja zostanie przesłana na podany przez UŻYTKOWNIKA w procesie REJESTRACJI lub zaktualizowany w serwisie adres e-mail. Niewygenerowanie żadnej listy zakupowej i raportu gotowań w trakcie trwania ABONAMENTU DOSTĘPOWEGO lub nie czytanie i nie edytowanie przepisów PREMIUM nie stanowi podstawy do zwrotu poniesionych przez Użytkownika z tego tytułu kosztów (pieniężnych czy wirtualnych jagód czy równowartości kodu).
 7. Gdy użytkownik zakupi w trakcie trwania jednego ABONAMENTU DOSTĘPOWEGO kolejny ABONAMENT DOSTĘPOWY wówczas nowokupowany ABONAMENT DOSTĘPOWY automatycznie rozpocznie się po zakończeniu trwającego ABONAMENTU DOSTĘPOWEGO. Sytuacja ta będzie powtarzała się za każdym razem, gdy użytkownik będzie kupował kolejne ABONAMENTY DOSTĘPOWE. Użytkownik nie ma możliwości wskazania samodzielnie dat trwania ABONAMENTU DOSTĘPOWEGO – wyznacza je automatycznie serwis.
 8. Gdy użytkownikowi kończy się ABONAMENT DOSTĘPOWY w danym dniu to automatycznie od tego dnia (po godzinie 23:59:59) nie ma możliwości czytania i edycji przepisów PREMIUM oraz generowania list zakupowych i raportów gotowań.
 9. Wirtualne jagody (zarówno te określające status użytkownika jak i te które są do wydania na bieżąco) oraz kody nie są wymienialne na pieniądze. Użytkownik nie ma prawa żądać od ADMINISTRATORA dokonania takiej wymiany na jakimkolwiek etapie realizacji Usług ani po ich zakończeniu.
 10. Płatności są realizowane poprzez system płatności przelewy24.pl.
 11. Usługa jest dostępna z chwilą złożenia dyspozycji do serwisu przelewy24.pl i otrzymaniu potwierdzenia pomyślnie zrealizowanej transakcji – dokonania opłaty za ABONAMENT DOSTĘPOWY. UŻYTKOWNIK zostanie poinformowany o zawartej UMOWIE DODATKOWEJ poprzez adres e-mailowy.
 12. Administrator przekazuje dane osobowe Płatników korzystających z Metod Płatności objętych System do DialCom24 Sp. z o.o 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, w zakresie danych koniecznych do realizacji płatności, wskazuje jednocześnie DialCom24 Sp. z o.o jako administratora otrzymanych w ten sposób danych, a także do stosowania wszelkich mechanizmów ochrony danych osobowych, w szczególności wynikających z obowiązujących przepisów.
 • 10 – Reklamacje
 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub jakości świadczonych usług mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi za pośrednictwem adresu e-mailowego, który jest obecnie aktualnym adresem widniejącym na PROFILU UŻYTKOWNIKA – wysyłając wiadomość na kontakt@jedzenarium.pl lub poprzez formularz kontaktowy z zakładki KONTAKT.
 2. W sposób, o którym mowa w pkt. 1 reklamuje się poszczególne usługi świadczone w Serwisie, o ile nic innego nie postanowiono w Regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
 4. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwej osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za rozpatrzenie reklamacji.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.
 6. Przedsiębiorca odpowiada za niezgodność usługi z Umową lub Umową dodatkową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 24 miesięcy od dnia wykonania Usługi przez przedsiębiorcę. W takiej sytuacji UŻYTKOWNIK ma prawo złożyć reklamację.
 7. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 8. Użytkownik będący konsumentem posiada przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, poprzez zwrócenie się do :
 • stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży
 • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
 • powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • 11 – Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność
 1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za:
  • wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią zwykłego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem;
  • brak autentyczności informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom;
  • skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika;
  • udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa;
  • informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika;
  • szkody powstałe w wyniku działania Siły Wyższej;
  • wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, usunięcie poszczególnych plików, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięcie Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim plikami;
  • treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz ich autentyczność;
  • utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
  • działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym osobom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby dane te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia nie leżące po stronie Administratora lub spowodowane Siłą Wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 6. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, Materiałów multimedialnych lub innych treści z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.
 7. Administrator zastrzega, iż liczone przez serwis automatycznie: kaloryczność porcji oraz cena porcji, są danymi orientacyjnymi.
 8. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jej płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć Internet (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom Internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.).
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem. O przeniesieniu praw UŻYTKOWNIK zostanie poinformowany i w razie braku jego zgody na dalsze korzystanie z Serwisu będzie mógł żądać usunięcia swojego KONTA w celu zaprzestania korzystania z Serwisu.
 10. Wszelkie uwagi, pytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail kontakt@jedzenarium.pl lub poprzez formularz kontaktowy z zakładki KONTAKT.
 • 12 – Zmiany Regulaminu
 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora. Zmiany będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu za pośrednictwem Serwisu.
 2. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od UMOWY, w takim wypadku korzysta z odstąpienia poprzez adres kontakt@jedzenarium.pl.
 • 13 – Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu należy kierować na adres kontakt@jedzenarium.pl lub poprzez formularz kontaktowy z zakładki KONTAKT.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawa o prawach konsumenta (DZ. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

NASI PARTNERZY


DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Informujemy, iż SITER sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.1 na realizację projektu "Stworzenia oraz udostępnienie innowacyjnego społecznościowego serwisu kulinarnego z funkcją automatycznego generowania list zakupowych i raportów gotowań".

Copyright © Siter sp. z o.o.